بررسی اثر بخشی گروه درمانی شناختی – رفتاری بر شاخص توده بدنی، عزت نفس و تصویر بدن زنان ایرانی

واحد بینالملل
پایان نامهی کارشناسی ارشد در رشتهی
روانشناسی بالینی
بررسی اثر بخشی گروه درمانی شناختی – رفتاری بر شاخص توده بدنی، عزت نفس و تصویر بدن زنان ایرانی
با اضافه وزن مقيم امارات

به کوشش
سمیه کبیری زینت بخش
استاد راهنما
دکتر نوراله محمدی
شهریور ماه 1393
به نام خدا
اظهار نامه
اینجانب سمیه کبیری زینت بخش دانشجوی رشته روانشناسی گرایش بالینی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اظهار می کنم که این پایان نامه حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهایی که از منابع دیگران استفاده کرده ام، نشانی دقیق و مشخصات کامل آن را نوشته ام. همچنین اظهار می کنم که تحقیق و موضوع پایان نامه ام تکراری نیست و تعهد می نمایم که بدون مجوز دانشگاه دستاورد های آن را منتشر ننموده و یا در اختیار غیر قرار ندهم.کلیه حقوق این اثر با آیین نامه مالکیت فکری و معنوی متعلق به دانشگاه شیراز است.
نام و نام خانوادگی: سمیه کبیری زینت بخش
تاریخ و امضاء:
تقدیم به
همسر مهربانم که در همه مراحل زندگی مشوق و پشتیبانم بوده و هست .
و
فرزندان عزیزم فاطمه و محمد رضا و محمد حسین که با وجودشان معنی و مفهوم واقعی عشق را به من نشان دادند و با تمام وجود دوستشان دارم.
همچنانکه پیامبر اکرم (ص) می فرماید:
بوی فرزند نسیمی از بوی بهشت است.
سپاسگزاری
سپاس فراوان از استاد گرامی جناب آقای دکتر نوراله محمدی که با روشنگري هاي استادانه در كمال صبر، و بردباری در زمینه این پژوهش راهنماي راهم بوده اند.
و همچنین از جناب آقاي دکتر چنگیز رحیمی كه با راهنمایی های دقیق و دلسوزانه در تمام مراحل نگارش پایان نامه یاریم نموده اند كمال تشكر و سپاسگزاري را دارم.
چکیده
بررسی اثر بخشی ترکیب گروه درمانی شناختی – رفتاری با رژیم درمانی بر شاخص توده بدنی، عزت نفس و تصویر بدن زنان ایرانی با اضافه وزن مقيم امارات
به کوشش
سمیه کبیری زینت بخش
زمینه و ﻫﺪف : اﻳﻦﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖﺷﺎﺧﺺﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺪنو عزت نفس در زﻧﺎنﻣﺒﺘﻼﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﻲ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮرﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻧﻘﺶگروه درمانی شناختی – رفتاری در اﺻﻼحﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺪن زﻧﺎنﻣﺒﺘﻼﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ وزن و نیز بهبود عزت نفس اﻧﺠﺎمﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ : پس از انجام مطالعات مقدماتی، راهنمای گروه درمانی چاقی تدوین شد. سپس با توجه به آن برنامه زمانبندی جهت اجرا در نظر گرفته شد . در اولین گام، فهرستی از 168 نفر آزمودنی تهیه شد . در غربالگری نهایی تمام ملاک های ورود و خروج لحاظ شد و از افراد حایز این شرایط تعداد 16 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند که در دو گروه 8 نفره ترکیب شناخت درمانی گروهی و رژیم درمانی ( گروه درمان ترکیبی) و رژیم درمانی به صورت تصادفی گمارش شدند. هر 16 آزمودنی، قبل از دریافت هر گونه مداخله ای ، تمایل خود را برای شرکت در این پژوهش ، طی امضا فرم رضایت آگاهانه اعلام کردند. سپس اعضای هر دو گروه مورد وزن کشی قرار گرفتند. مداخله شناخت درمانی گروهی به گروه درمان ترکیبی ارایه شد و از جلسه چهارم مداخله گروهی هر دو گروه، تحت مداخله رژیمی در 8 جلسه و هر دو هفته یکبار قرار گرفتند.پس از اتمام مداخله آزمودنی های حاضر در مطالعه مجدد مورد وزن کشی قرار گرفتند. دادهﻫﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺷـﺎﺧﺺ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رواﺑﻂﭼﻨﺪﺑﻌﺪيﺧﻮد – ﺑﺪن و دادهﻫﺎيﻣﺮﺑـﻮطﺑـﻪ عزت نفس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪعزت نفس روزنبرگﮔﺮدآوريﺷﺪ.ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده ﻫـﺎﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم اﻓـﺰار SPSS ﻧﺴﺨﻪ 16 و آزﻣﻮن تحلیل کوواریانس بررسی گردیده است. ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ: ترکیب گروه درمانی شناختی با رژیم درمانی در مقایسه با رژیم درمانی منجر به کاهش وزن بیشتر و عزت نفس و نیز بهبود تصویر در زنان مبتلا به چاقی می گردد.نتیجه گیری : به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که بین عزت نفس وبهبود تصویر بدن با شرکت در جلسات گروه درمانی شناختی – رفتاری رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد. نتایج برخی تحقیقات داخلی و خارجی نیز نشان می دهند که بهبود تصویر بدن و افزایش عزت نفس درگروه شرکت کننده در گروه درمانی ، بیش ازگروه کنترل است.
کلید واژه هاگروه درمانی شناختی – رفتاری ، عزت نفس ، توده بدنی ،تصویر بدن .
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
1-1- کلیات 2
1-2- بیان مساله 4
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 6
1-4- تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات علمی 7
1-4-1- شاخص توده بدنی 7
1-4-2- عزت نفس 8
1-4-3-تصویر بدنی 8

این مطلب را هم بخوانید:
بررسی موانع اجرای راهبرد ماشینی کردن خدمات در بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان شیراز- قسمت 14