قاصدک

دانلود تحقیق با موضوع تحلیل واریانس، حل اختلاف

کلموگرف اسمیرنف،جهت مقایسه تفاوت میانگین‌ها از آزمون تحلیل واریانس مرکب برای تعیین محل اختلاف دادها از آزمون تعقیبی استفاده گردید.
.لازم به ذکر است که میزان خطا در تمام موارد ۰.۰۵P<در نظر گرفته شده است. محاسبه آزمون طبیعی بودن توزیع متغیرها

  منابع پایان نامه ارشد با موضوع ۸۷/۴±۱۱/۹، ۷۱/۱±۲۶/۱، ۸۸/۶±۱۰/۸، ۹۵/۱±۲/۸

دیدگاهتان را بنویسید