قاصدک

دانلود تحقیق با موضوع فعالیت جسمانی، محدودیت ها، تصویر سازی، پیش آزمون

۱۵ دقیقه به فعالیت جسمانی که همان مهارت یک خم کشتی بود پرداختند.بعد از آخرین جلسه تمرینی از همه شرکت کنندها آزمون اکتساب و ۴۸ ساعت بعد آزمون یادداری به عمل آمد.
وضوح تصویر سازی این آزمودنی‌ها از طریق پرسشنامه (MIQ-R)همگن شد.و در این تحقیق یادگیری آزمودنی‌ها از طریق پیش آزمون پس آزمون مورد سنجش قرار گرفت.

محدودیت های

  پایان نامه درمورد and، of، fuel، ۵۰۰W

دیدگاهتان را بنویسید