قاصدک

دانلود تحقیق با موضوع نسخه فارسی، تصویر سازی، تصویرسازی

تعیین سطح توانایی تصویر سازی آزمودنی‌ها، از نسخه فارسی پرسشنامه تجدید نظر شده تصویرسازی حرکت (MIQ-R) هال و مارتین ۱۹۹۷ استفاده شده. پایایی و روایی این پرسشنامه در داخل کشور توسط سهرابی و همکاران (۱۳۸۹) مورد ارزیابی قرار گرفته است(ثبات درون۷۳/۰وپایایی۷۷/۰)
آزمون مهارت یک خم کشتی با میان کوب گارد موافق در کتاب آزمون‌های سنجش

  منابع و ماخذ پایان نامه آبگریز، محکمی، آبدوست، متورم

دیدگاهتان را بنویسید