قاصدک

دانلود تحقیق با موضوع وضعیت اجتماعی

پژوهش:
-کنترل میزان اشتیاق و علاقه شرکت کنندگان حین تمرین عملی علی رغم گزینش اولیه برای محقق مقدور نبود.
-عدم کنترل خصوصیات محیطی مانند تغذیه ،فعالیت روزمره،استراحت،وضعیت اجتماعی،اقتصادی ،بهداشتی برای محقق مقدور نبود.

-احتمال تمرین ذهنی برخی از آزمودنی‌ها خارج از چارچوب تمرین برای محقق مقدور نبود.

-اطمینان از فرو رفتن هر

  منبع تحقیق با موضوع the، simple، of، and

دیدگاهتان را بنویسید