قاصدک

دانلود تحقیق با موضوع پیش آزمون

تمرین بدنی
۴۷.۶۳
۳.۶۵
۵۰
۴۰

جدول(۴-۲)آمارههای توصیفی متغییر وابسته(اکتساب و یادگیری) در مراحل مختلف
گروه
مراحل
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
هیپنوتیزم

پیش آزمون

۱۵
۲.۲۵۰۰
۶۲۱۵۸/۰
تمرین بدنی

۱۵
۰۸۳۳/۲
۶۶۸۵۶/۰
هیپنوتیزم و تمرین

  دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان دارویی، درمان شناختی- رفتاری

دیدگاهتان را بنویسید