قاصدک

دانلود تحقیق با موضوع گرفت.دادهای، spss، تحقیق،بسته، -بررسی

فرد به خلسه هیپنوتیزمی چون به صورت گروهی هیپنوتیزم انجام گرفت
-بررسی حالات و خلقیات افراد در هر جلسه که می‌توانست در یادگیری و اجرای او تاُثیر گذار باشد تحت کنترل محقق نبود.
روش آماری
برای محاسبات آماری داده‌های جمع آوری شده به سه گروه در این تحقیق،بسته نرم افزاری spss مورد استفاده قرار گرفت.دادهای خام به وسیله آمار توصیفی و

  تحقیق درموردایدئولوژی، ارتباط جمعی، وسایل ارتباط جمعی

دیدگاهتان را بنویسید