قاصدک

دانلود پایان نامه ارشد درمورد ،که، است(۰.۰۰p)، اتا،می، ۶۳

۲۹.۹۲ ۰.۰۰ ۰.۶۳
خطا ۹.۱۸ ۱۷ ۰.۵۴
واریانس کل ۳۵۷ ۲۰
با توجه به جدول۴-۳،شرایط اثر معناداری بر نمرات پس آزمون داشته است(۰.۰۰p) ،که با درنظرگرفتن مجذور اتا،می توان گفت ۶۳ درصد این تغییرات ناشی از

  منابع پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی

دیدگاهتان را بنویسید