قاصدک

دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان دارویی، درمان شناختی – رفتاری، درمان شناختی- رفتاری، اختلال افسردگی

دانلود پایان نامه

درصد این تغییرات ناشی از تاثیردرمان ترکیبی (درمان شناختی- رفتاری توأم با درمان دارویی) در کاهش افسردگی مراجعین بر اساس پرسشنامه افسردگی بک در شرایط آزمایش

فرضیه ۴: میزان اثربخشی درمان شناختی – رفتاری،درمان دارویی و درمان ترکیبی در کاهش افسردگی مراجعین زن باتشخیص اختلال افسردگی تفاوت دارد.
جدول ۴-۹نتایج تحلیل واریانس سه گرو

  دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان شناختی- رفتاری، اختلال افسردگی، تحلیل داده

دیدگاهتان را بنویسید