قاصدک

دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان شناختی- رفتاری، درمان شناختی – رفتاری، اختلال افسردگی، درمان دارویی

آزمون
۱۱.۳۰
۲.۸۶
۲۱.۱۰
۵.۸۰
جدول شماره ۴-۲ میانگین و انحراف استاندارد نمرات پرسشنامه افسردگی بک در درمان شناختی – رفتاری،درمان دارویی و درمان ترکیبی در کاهش افسردگی مراجعین زن باتشخیص اختلال افسردگی را در دو گروه کنترل و آزمایش در پیش آزمون و پس آزمون نشان می دهد.
۴-۲ یافته های استنباطی
فرضیه ۱: درمان شناختی- رفتاری در

  پایان نامه درمورد C=Cمی، C-Hوپیک، ۷/۵۷۴مربوط، افتاد

دیدگاهتان را بنویسید