قاصدک

دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان شناختی- رفتاری، میانگین مجذورات

دانلود پایان نامه

تاثیر درمان شناختی- رفتاری در کاهش افسردگی مراجعین در شرایط آزمایش است.
جدول شماره ۴-۴:تحلیل کواریانس نمرات پس آزمون درمان شناختی- رفتاری در کاهش افسردگی بر اساس پرسشنامه افسردگی بک گروه آزمایش
منبع اثر مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات آماره F مقدارP مجذور اتا
عرض از مبدا

  منبع تحقیق با موضوع and، of، ، (۸۵.۳%)

دیدگاهتان را بنویسید