قاصدک

دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان شناختی- رفتاری، میانگین مجذورات

تاثیر درمان شناختی- رفتاری در کاهش افسردگی مراجعین در شرایط آزمایش است.
جدول شماره ۴-۴:تحلیل کواریانس نمرات پس آزمون درمان شناختی- رفتاری در کاهش افسردگی بر اساس پرسشنامه افسردگی بک گروه آزمایش
منبع اثر مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات آماره F مقدارP مجذور اتا
عرض از مبدا

  پایان نامه درمورد مغناطیسی(هیتر، مگنت، آلمان-مدل:TE214S-Sartorius، ۰.۰۰۰۱

دیدگاهتان را بنویسید