قاصدک

دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان شناختی- رفتاری، درمان دارویی

تاثیر درمان ترکیبی (درمان شناختی- رفتاری توأم با درمان دارویی) در کاهش افسردگی مراجعین در شرایط آزمایش است.
جدول شماره ۴-۸:تحلیل کواریانس نمرات پس آزمون درمان ترکیبی (درمان شناختی- رفتاری توأم با درمان دارویی) در کاهش افسردگی بر اساس پرسشنامه افسردگی بک گروه آزمایش
منبع اثر مجموع مجذورات درجه آزادی

  دانلود تحقیق با موضوع گروه کنترل، تصویر سازی

دیدگاهتان را بنویسید