قاصدک

دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان شناختی – رفتاری، میانگین مجذورات، درمان دارویی، سطح معنادار

دانلود پایان نامه

ه درمان شناختی – رفتاری،درمان دارویی و درمان ترکیبی در کاهش افسردگی مراجعین

مجموع مجذورات میانگین مجذورات درجه آزادی مقدار F سطح معناداری

بین گروهی ۲۷.۴۶ ۱۳.۷۳ ۲

  منابع پایان نامه درمورد rate، the، %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%، row

دیدگاهتان را بنویسید