قاصدک

دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان شناختی – رفتاری، میانگین مجذورات، درمان دارویی، سطح معنادار

ه درمان شناختی – رفتاری،درمان دارویی و درمان ترکیبی در کاهش افسردگی مراجعین

مجموع مجذورات میانگین مجذورات درجه آزادی مقدار F سطح معناداری

بین گروهی ۲۷.۴۶ ۱۳.۷۳ ۲

  پایان نامه با کلمات کلیدیتحلیل محتوا، تحلیل مضمون

دیدگاهتان را بنویسید