قاصدک

دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان شناختی- رفتاری، اختلال افسردگی، تحلیل داده

وسپس پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه شده اشاره می گردد.
۵-۱ بحث و نتیجه گیری
تحلیل داده ها فرضیه ی اول پژوهش را تأیید کرد .یعنی درمان شناختی- رفتاری در کاهش افسردگی مراجعین زن باتشخیص اختلال افسردگی تأثیر دارد.بنابراین میتوان گفت ۶۳ درصد ناشی از تاثیردرمان شناختی- رفتاری برکاهش افسردگی

  منابع پایان نامه ارشد با موضوع زوایا، فوقخاری، دلتوئید، ساجیتال،

دیدگاهتان را بنویسید