قاصدک

دانلود پایان نامه ارشد درمورد سطح معنادار

درون گروهی ۲۲ ۰.۸۱ ۲۷ ۱۶.۸۵ ۰.۰۰
کل. ۴۹.۴۶ ۲۹
با توجه به جدول۴-۹،چون مقدارF(16.85)و sig (سطح معناداری) برابر با (۰۰۰.) ، می توان نتیجه

  پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی

دیدگاهتان را بنویسید