قاصدک

دانلود پایان نامه ارشد درمورد میانگین مجذورات، پیش آزمون

دانلود پایان نامه

میانگین مجذورات آماره F مقدارP مجذور اتا
عرض از مبدا ۸۰.۶۲ ۱ ۸۰.۶۲ ۳.۹۸ ۰.۰۶ ۰.۱۹
پیش آزمون ۳۳.۳۵ ۱ ۳۳.۳۵ ۱.۶۵ ۰.۲۱ ۰.۰۸
شرایط

  دانلود پایان نامه ارشد درمورد ۰.۷۳، ،که، است(۰.۰۰p)، اتا،می

دیدگاهتان را بنویسید