قاصدک

دانلود پایان نامه ارشد درمورد میانگین مجذورات، پیش آزمون

میانگین مجذورات آماره F مقدارP مجذور اتا
عرض از مبدا ۸۰.۶۲ ۱ ۸۰.۶۲ ۳.۹۸ ۰.۰۶ ۰.۱۹
پیش آزمون ۳۳.۳۵ ۱ ۳۳.۳۵ ۱.۶۵ ۰.۲۱ ۰.۰۸
شرایط

  منابع پایان نامه ارشد با موضوع شدت فعالیت

دیدگاهتان را بنویسید