قاصدک

دانلود پایان نامه ارشد درمورد پیش آزمون

دانلود پایان نامه

۱ ۱۶.۱۹ ۲۱.۹۹ ۰.۰۰ ۰.۵۶
پیش آزمون ۵.۵۸ ۱ ۵.۵۸ ۷.۵۸ ۰.۰۱ ۰.۳۰
شرایط ۳۴.۷۹ ۱ ۳۴.۷۹

  دانلود پایان نامه ارشد درمورد میانگین مجذورات، پیش آزمون

دیدگاهتان را بنویسید