قاصدک

دانلود پایان نامه ارشد درمورد ۱۲.۴۶، ، ۷.۹۵، ۰.۴۶

۶.۰۷ ۰.۰۲ ۰.۲۶
شرایط ۱۲.۴۶ ۱ ۱۲.۴۶ ۲۶.۶۳ ۰.۰۰ ۰.۶۱
خطا ۷.۹۵ ۱۷ ۰.۴۶
واریانس کل ۴۳۲

  دانلود پایان نامه با موضوع انحراف معیار، تحلیل داده، رگرسیون

دیدگاهتان را بنویسید