قاصدک

دانلود پایان نامه با موضوع بهزیستی روانشناختی، پنج عامل بزرگ شخصیت

همکاران(۲۰۰۲) در مطالعه ی خود نشان دادند افرادی با تحصیلات دانشگاهی و سطوح بالا از نظر نیمرخ بهزیستی روانشناختی در سطح مطلوبتری نسبت به افرادی با تسهیلات پایین ترقرار دارند.علاوه بر این با افزایش تسهیلات بهزیستی روانشناختی هم افزایش می یابد.
هایس و جوزف(۲۰۰۳) در مطالعات خود نشان دادند از بین پنج عامل بزرگ شخصیت برونگرایی و روان

  دانلود تحقیق با موضوع گرفت.دادهای، spss، تحقیق،بسته، -بررسی

دیدگاهتان را بنویسید