قاصدک

دانلود پایان نامه با موضوع بهزیستی روانشناختی، سبک مقابله، پاسخ گویی

دانلود پایان نامه

گزارش کردند. در پژوهش حاضر نیز ضرایب پایایی پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف، با استفاده از روش آلفای کرونباخ۸۸/۰محاسبه گردید که برای کل مقیاس بدست آمد.
۳-۵-۲- پرسشنامه سبک مقابله ای موس و بلینگز:
این پرسشنامه پاسخ گویی افراد به موقعیت های استرس زا را می سنجد این مقیاس ۱۹ آیتم دارد و هر آیتم دارای ۴ گزینه می باشد که به ترتیب

  پایان نامه درمورد ، محلولی، گرفت.و، ۱۹

دیدگاهتان را بنویسید