قاصدک

دانلود پایان نامه با موضوع بهزیستی روانشناختی، سبک مقابله، پاسخ گویی

گزارش کردند. در پژوهش حاضر نیز ضرایب پایایی پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف، با استفاده از روش آلفای کرونباخ۸۸/۰محاسبه گردید که برای کل مقیاس بدست آمد.
۳-۵-۲- پرسشنامه سبک مقابله ای موس و بلینگز:
این پرسشنامه پاسخ گویی افراد به موقعیت های استرس زا را می سنجد این مقیاس ۱۹ آیتم دارد و هر آیتم دارای ۴ گزینه می باشد که به ترتیب

  منابع پایان نامه درمورد the، of، ip، row

دیدگاهتان را بنویسید