قاصدک

دانلود پایان نامه با موضوع تحلیل عوامل

عبارت است از:
۱)همیشه ۲)گاهی ۳)کمی ۴)هیچوقت
براساس بررسی های موس و بلینگز از طریق روش تحلیل عوامل جمله ای این پرسشنامه شامل:
* پاسخ های مقابله شناختی با ۶ سوال۱-۴-۷-۱۰-۱۳-۱۶
* پاسخ های مقابله رفتاری فعال با ۶ سوال۱-۴-۷-۱۰-۱۳-۱۶
* پاسخ های مقابله اجتنابی با ۷ سوال ۳-۶-۹-۱۲-۱۵-۱۸-۱۹
* پاسخ های مقابله

  منابع و ماخذ پایان نامه ازهر، ۱۹۸۸،، نافیون،PVC،، کاتیونها

دیدگاهتان را بنویسید