قاصدک

دانلود پایان نامه با موضوع راهبردهای مقابله، راهبردهای مقابله ای

بینی می کنند،در حالی که راهبردهای مقابله ای اجتنابی بیشتر نتایج و پیامدهای ناخواسته را پیش بینی می کنند.
تحقیق اندلر و پارکر(۱۹۹۴).در جامعه ی کانادا نشان داد که زنان در مقایسه با مردان به کاربرد راهبردهای مقابله هیجانی و اجتنابی گرایش بیشتری دارند.
پتاسک و همکاران(۱۹۹۲،به نقل از تروپ،۱۹۹۴)رویدادهای زندگی و چگونگی مقابله با آن

  منبع پایان نامه درباره (۳-۳)، جدول۳-، atm، hr

دیدگاهتان را بنویسید