قاصدک

دانلود پایان نامه با موضوع رضایت از زندگی، بهزیستی روانشناختی، رضایت از زندگ، سلامت عمومی

پرسشنامه همبستگی مقیاس بهزیستی روانشناسی ریف با مقیاس رضایت از زندگی، پرسشنامه شادکامی و پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ به ترتیب ۴۷/۰، ۵۸/۰ و ۴۶/۰ بدست آمد (زنجانی طبسی،۱۳۸۳).بیانی و همکاران (۱۳۸۷) در پژوهشی با عنوان رابطه بین ابعاد بهزیستی روانشناختی و سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد آزادشهر روایی این پرسشنامه را ۸۹/۰ تا ۹۰/۰

  دانلود پایان نامه با موضوع بهزیستی روانشناختی، سبک های مقابله ای، سبک های مقابله، کیفیت زندگی

دیدگاهتان را بنویسید