قاصدک

دانلود پایان نامه با موضوع روابط اجتماعی

روابط اجتماعی و سلامت محیط با ۲۴ سوال ( به ترتیب دارای ۳،۶،۷ و ۸ سوال) ارزیابی می شود.اعتبار و پایایی پرسشنامه توسط نجاتی و همکاران سنجیده شده و مورد تأیید قرار گرفته است.(نجاتی،۱۳۸۷).

۳-۶- روش اجرای پژوهش

بعد از انتخاب نمونه و هماهنگی با مسئولین دانشگاه شروع به اجرای آزمونها از طریق زیر شد:
بعد

  تحقیق درموردایدئولوژی، ارتباط جمعی، وسایل ارتباط جمعی

دیدگاهتان را بنویسید