قاصدک

دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، سبک های مقابله، سبک های مقابله ای، سلامت جسمانی

است.در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه سبک های مقابله ای ۶۶/۰ گزارش شده است.
۳-۵-۳-پرسشنامه کیفیت زندگی
به منظور اندازه گیری کیفیت زندگی دانشجویان از پرسشنامه کیفیت استفاده گردید. این پرسشنامه دارای ۲۶ سؤال است. که WHO زندگی ۲ سؤال اول صرفاً حیطه کلی کیفیت زندگی را ارزیابی می کند و ۴
حیطه سلامت جسمانی، سلامت روانی،

  پایان نامه درمورد ، Anode، ip(2,ij)=1.5، ip(2,ij)=1

دیدگاهتان را بنویسید