قاصدک

منابع و ماخذ پایان نامه آنهـا، پلیمرهایی، معمولاًموادپلیمری، پلیمرها

حسگرهایی که بر پایه استفاده از پلیمرها استوار می باشند ، عبارتند از : روش جذب ماوراء بنفش مرئی،روش نشرفلورسانس، روش بازتابش و روش اسپکتروسکوپی انعکاس داخلی. معمولاًموادپلیمری به تنهایی گونه های فعال حس کننده نمی باشند و مشخصات نوری آنهـا نمی تواند توسط محیط اطراف تحت تاثیر قرار گیرد. تنها در موارد خاص، پلیمرهایی از قبیل پلی

  منبع پایان نامه درباره کن۶۳، شکل۳-، ۱۱، ?C150

دیدگاهتان را بنویسید