قاصدک

منابع و ماخذ پایان نامه تکرارپذیری

تثبیت کووالانسی واکنشگر تیازول زرد بر روی فیلم شفاف تریاستاتسلولز ساخته شد که قبل از استفاده با محلول پتاسیمهیدروکسید هیدرولیز شده بود. محدوده پاسخ این حسگر۵/۱۳-۱۲=pH گزارش شده است که در این ناحیه الکترود شیشهای خطای قلیایی دارد. زمان پاسخ سریع، پایداری بالا، حساسیت زیاد، تکرارپذیری بالا، و ساخت آسان از مزایای این حسگر ذکر شده

  دانلود پایان نامه با موضوع هوش هیجانی، بهزیستی روانشناختی، کیفیت زندگی

دیدگاهتان را بنویسید