قاصدک

منابع و ماخذ پایان نامه (حسگر، ای)، سطحی)، روند.

آنیلین، پلی پیرولوپلیسیلوکسان ]۵۸ [مستقیما برای حسگری به کار می روند. به جز چند مورد استثناء، در اغلب حسگرهای نوری که در آنها از یک بستر پلیمری استفاده میشود یک ترکیب فعال نوری به عنوان ماده حس کننده در داخل زمینه پلیمر (حسگر توده ای) و یا در روی سطح آن (حسگر سطحی) تثبیت می شود و پلیمر تنها نقش نگه دارنده واکنش گر و یا یک بستر

  منابع پایان نامه درمورد of، Computationally، efficient، modeling

دیدگاهتان را بنویسید