قاصدک

منابع و ماخذ پایان نامه رگرسیون، رگرسیون خطی

اکثراً ناقص و بسیار پیچیده بودند [۶۱].
در سال ۲۰۰۹روی۹۲ طی مقاله‌ای روش‌ کم‌ترین مربعات جزئی (PLS) را آموزش دادند که با مقدمه‌ای درباره رگرسیون خطی چند تایی (MLR)، آنالیز مولفه‌های اصلی (PCA)، روشهای QSARو رگرسیون مولفه‌های اصلی (PCR) همراه بود. وجود این مقدمه برای درک عمیق PLS ضروری می‌نمود] ۶۲[.
در سال ۲۰۱۰

  منابع پایان نامه درمورد of، and، ۱۱۷، water

دیدگاهتان را بنویسید