قاصدک

منابع و ماخذ پایان نامه مقالاتی، می‌داد، ۲۰۰۸باستین۹۱از، یافته‌اند.

زیادی در زمینه‌های مختلف شیمی تجزیه، شیمی بالینی و کنترل فرایندهای صنعتی یافته‌اند. در آن مقاله اصول کلی PCR , PLSنیز مطرح شده بود ]۶۰].
در سال ۲۰۰۸باستین۹۱از روش PLSدر شیمی استفاده کردند. علیرغم تعداد زیاد مقالاتی که توسط این گروه منتشره می‌شد اغلب این مقالات فقط تئوری و الگوریتم‌های به کار رفته در PLS را شرح می‌داد که

  منابع پایان نامه درمورد بهینه سازی

دیدگاهتان را بنویسید