قاصدک

منابع و ماخذ پایان نامه میکنند.این، دوروش، ماتریکسهای، کووالانسی

میافتد. این روش ساده و قابل انطباق با واکنشگرهای متعدد میباشد. اگر یک عمل گیراندازی مناسب به کار گرفته شود، واکنشگرهای به دامافتاده در ماتریکس معمولاً به درون محلول نفوذ نمیکنند و یا خیلی کم نفوذ میکنند.این روش معایب دوروش قبلی را ندارد و ترکیبی از مزایای روش جذب سطحی و تثبیت کووالانسی را دارا میباشد. ماتریکسهای معدنی تا ۱۵ سال

  پایان نامه درمورد MATLAB، %%%%%%%، Cathodepresssure=[A، B=ip(3,i);

دیدگاهتان را بنویسید