قاصدک

منابع و ماخذ پایان نامه چند متغیره، رگرسیون

در آب به کار می روند، استفاده می شود] ۵۹ [.

تاریخچه
فصل دوم

۲-۱- مروری بر تاریخچه روش‌های کالیبراسیون چند متغیره
در سال ۲۰۰۷ چکوباویچ۹۰ و همکارانش نشان داد که روش‌های آنالیز چند متغیره نظیر رگرسیون مولفه اصلی (PCR) و رگرسیون کم‌ترین مربعات جزئی (PLS) اهمیت

  منابع پایان نامه درمورد of، the، CR,، Supramaniam

دیدگاهتان را بنویسید