قاصدک

منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل عاملی، شدت فعالیت، تحلیل عامل

و اسکپشن (sig=0/04) و فرونتال و ساجیتال (sig=0/021) بود
که شدت فعالیت عضله فوقخاری در صفحه فرونتال نسبت به سایر صفحات بزرگتر و در صفحه ساجیتال کمتر بود.
در نتیجه فرض اول تایید نشد

نمودار۱-۴- %RMS عضله فوقخاری در حرکت ابداکشن در هر سه صفحه در زوایای مختلف

در صفحه فرونتال، تحلیل عاملی اثر زاویه حرکتی (با چهار

  منبع پایان نامه درباره ۱/۰، ایزوپروپانول، زیراست:، فنول

دیدگاهتان را بنویسید