قاصدک

منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل عاملی، تحلیل عامل

سطح) در مقدار RMS عضله فوقخاری معنی دار بود (Sig=0/00 و F=1/915).
بیشترین فعالیت مربوط به زاویه ۹۰ درجه (۸۳/۲۵±۶/۶۶) و کمترین فعالیت در زاویه صفر درجه (۳۰/۶۷±۵/۳۳) میباشد.

نمودار۴-۲- %RMS عضله فوقخاری در حرکت ابداکشن در صفحه فرونتال

در صفحه اسکپشن، تحلیل عاملی اثر زاویه حرکتی (با چهار سطح) در مقدار RMS

  منابع پایان نامه ارشد با موضوع شدت فعالیت

دیدگاهتان را بنویسید