قاصدک

منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل عاملی، تحلیل عامل

دانلود پایان نامه

عضله فوقخاری معنی دار بود (Sig=0/00 و F=18/647)
بیشترین فعالیت مربوط به زاویه ۹۰ درجه (۶۸/۹۲±۱۵/۱۶) و کمترین فعالیت در زاویه صفر درجه (۳۱/۴۲±۵/۵۵)

نمودار۴-۳- %RMS عضله فوقخاری در حرکت ابداکشن در صفحه اسکپشن

در صفحه ساجیتال، تحلیل عاملی اثر زاویه حرکتی (با چهار سطح) در مقدار RMS عضله فوقخاری معنی دار بود

  پایان نامه درمورد TOC، ماوارء، بنفش، بود]۱۹[.

دیدگاهتان را بنویسید