قاصدک

منابع پایان نامه ارشد با موضوع دلتوئید، ۴۱/۵±۲۵، ۴۴/۴±۲۰/۳، ۴۵/۷±۱۲/۴

۳۰
ساجیتال
اسکپشن
فرونتال
زاویه ۳۰ درجه

۴۷/۰±۱۹/۱
۴۵/۵±۵/۳
۴۶/۶±۶/۲
فوقخاری
۴۵/۲±۱۷/۶
۴۳/۷±۱۵/۹
۵۰/۰±۱۹/۲
ذوزنقه فوقانی
۳۷/۴±۱۵/۶
۴۲/۲±۱۶/۸
۴۵/۷±۱۲/۴
ذوزنقه میانی
۵۰/۴±۲۵/۷
۴۴/۴±۲۰/۳
۴۱/۵±۲۵
ذوزنقه تحتانی
۶۳/۶±۱۸/۱
۴۲/۵±۱۶/۹
۴۶±۱۴/۷
دلتوئید قدامی
۳۸/۹±۱۴/۲
۳۴/۰±۴/۲
۳۹/۲±۲/۵
دلتوئید

  منابع و ماخذ پایان نامه پلیمرها، ]۵۷[، ]۵۶[.،

دیدگاهتان را بنویسید