قاصدک

منابع پایان نامه ارشد با موضوع دلتوئید، فوقخاری، زوایا، اسکپشن

فرونتال
۱۰۲/۲±۴/۷
۱۳۳/۱±۵/۱۰
۱۱۸/۱±۴/۲۱
۸۶/۸±۲
صفحه اسکپشن
۱۳۱±۶/۶
۱۱۹/۷±۴/۱۱
۱۰۴/۳±۹/۴۱
۶۹/۹±۴/۳
صفحه ساجیتال
۸۷/۵±۸/۳۱
۱۱۴/۸۳±۱۳/۴۷
۱۰۲/۶±۱۰/۸۵
۸۱/۱±۷

در صفحه فرونتال، درصد نسبی فعالیت عضله فوقخاری به دلتوئید میانی در زاویه ۹۰ درجه نسبت به سایر زوایا کمترین مقدار و در زاویه ۳۰ درجه بیشترین مقدار است.
در صفحه

  پایان نامه با کلمات کلیدیتقسیم کار، تقسیم کار جنسیتی، روابط قدرت

دیدگاهتان را بنویسید