قاصدک

منابع پایان نامه ارشد با موضوع زوایا، فوقخاری، دلتوئید، ساجیتال،

اسکپشن، درصد نسبی فعالیت عضله فوقخاری به دلتوئید میانی در زاویه ۹۰ درجه نسبت به سایر زوایا کمترین مقدار و در زاویه صفر درجه بیشترین مقدار است
در صفحه ساجیتال، درصد نسبی فعالیت عضله فوقخاری به دلتوئید میانی در زاویه ۹۰ درجه نسبت به سایر زوایا کمترین مقدار و در زاویه ۳۰ درجه بیشترین مقدار است
به طور کلی در هر سه صفحه درصد نسبی

  منبع تحقیق با موضوع ۱۷.۹، the، ۸۱، Master

دیدگاهتان را بنویسید