قاصدک

منابع پایان نامه ارشد با موضوع شدت فعالیت

قدامی
۲۴/۹±۱۰/۹
۲۳/۵±۲/۶
۲۳/۴±۷/۰
دلتوئید میانی
۱۶±۳/۶
۲۷/۱±۱۱
۲۶/۱±۱۵
دلتوئید خلفی

در صفحه فرونتال همانطور که مشاهده میکنید شدت فعالیت عضله فوقخاری ،ذوزنقه میانی و فوقانی نسبتا یکسان است وشدت فعالیت عضله ذوزنقه تحتانی کمتر از سایر عضلات بود.
در صفحه اسکپشن عضله فوقخاری و دلتوئید قدامی شدت فعالیت نسبتا بزرگتری دارد

  دانلود پایان نامه ارشد درمورد میانگین مجذورات، پیش آزمون

دیدگاهتان را بنویسید