قاصدک

منابع پایان نامه ارشد با موضوع شدت فعالیت

و سایر عضلات شدت تقریبا یکسانی دارند.. عضله دلتوئید میانی کمترین شدت فعالیت را دارد.
درصفحه ساجیتال، شدت فعالیت عضله دلتوئید خلفی به طور نسبی کمتر از سایر عضلات بود و عضله دلتوئید قدامی شدت فعالیت بزرگتری نسبت به سایر عضلات داشت.

جدول۴-۲- درصد RMSعضلات کمربند شانه در هر سه صفحه در زاویه صفر

  مقاله درموردایدئولوژی، طلاق، روابط قدرت

دیدگاهتان را بنویسید