قاصدک

منابع پایان نامه ارشد با موضوع شدت فعالیت

میانی
۳۳/۰±۱۳/۱
۴۱/۳±۱۶
۵۳/۶±۲۰/۹
دلتوئید خلفی

در صفحه فرونتال، ذوزنقه فوقانی و دلتوئید خلفی در زاویه ۳۰ درجه به طور نسبی شدت فعالیت بیشتری را نسبت به سایر عضلات دارد و دلتوئید میانی شدت فعالیت کمتری نسبت به سایر عضلات دارد.
در صفحه اسکپشن، عضله دلتوئید میانی شدت فعالیت کمتری دارد و سایر عضلات نسبتا فعالیت یکسانی

  پایان نامه درمورد bar5، پلیمری،، کاتد، oC75

دیدگاهتان را بنویسید