قاصدک

منابع پایان نامه ارشد با موضوع شدت فعالیت

دارند
در صفحه ساجیتال، دلتوئید خلفی نسبت به سایر عضلات شدت فعالیت کمتری دارد درحالی که دلتوئید قدامی نسبت به سایر عضلات شدت فعالیت بزرگتری دارد

جدول۴-۳- درصد RMSعضلات کمربند شانه در هر سه صفحه زاویه ۶۰ درجه
ساجیتال
اسکپشن
فرونتال
زاویه صفر

  منبع پایان نامه درباره کن۶۳، شکل۳-، ۱۱، ?C150

دیدگاهتان را بنویسید