قاصدک

منابع پایان نامه ارشد با موضوع شدت فعالیت

قدامی
۷۴/۳±۱۴/۹
۹۵/۶±۱۵/۹
۹۹/۶±۴/۷
دلتوئید میانی
۵۲/۵±۷/۳
۷۵/۳±۲۲/۸
۹۰/۸±۱۲/۷
دلتوئید خلفی

در صفحه فرونتال، دلتوئید میانی شدت فعالیت بزرگتری نسبت به سایر عضلات دارد در حالی که شدت فعالیت ذوزنقه تحتانی کمتری را نشان میدهد.
در صفحه اسکپشن، دلتوئید قدامی و میانی به طور شدت فعالیت یکسانی دارند و نسبت به سایر عضلات شدت

  پایان نامه با واژگان کلیدیایدئولوژی، دگرگونی فرهنگی، اجتماعی و فرهنگی

دیدگاهتان را بنویسید