قاصدک

منابع پایان نامه ارشد با موضوع ۳۲/۰±۱۶/۰، ۳۶/۴±۲۰/۰، ۲۱/۲۵±۸/۰، ۲۷/۰±۱۰/۰

در هر سه صفحه در زاویه صفر درجه
ساجیتال
اسکپشن
فرونتال
زاویه صفر درجه

۲۸/۰±۹/۲
۳۱/۴±۵/۵
۳۰/۶±۵/۰
فوقخاری
۲۶/۰±۹/۱
۲۹/۶±۱۵/۰
۳۲/۳±۱۵/۰
ذوزنقه فوقانی
۲۱/۲۵±۸/۰
۲۷/۰±۱۰/۰
۳۲/۰±۱۶/۰
ذوزنقه میانی
۳۶/۴±۲۰/۰
۲۸/۷±۱۵/۰
۱۹/۵±۶/۵
ذوزنقه تحتانی
۴۰/۸±۱۳/۵
۳۴/۹±۱۳/۲
۲۳/۴±۵/۷
دلتوئید

  دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان شناختی- رفتاری، اختلال افسردگی، تحلیل داده

دیدگاهتان را بنویسید