قاصدک

منابع پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک، تقسیم بندی

هندسی را بعنوان ورودی دریافت میکند و سپس به حل تحلیلی می پردازد و در انتها منحنی پلاریزاسیون و توان را رسم میکند که با استفاده از منحنی توان میتوان مقدار ماکزیمم را استخراج کرد. یک برنامه بهینهسازی الگوریتم ژنتیک در محیط برنامه نویسی نرم افزار مطلب طراحی شد. سپس دامنه مقادیر متغیرها به گامهای کوچک، تقسیم بندی شد و با استفاده از

  پایان نامه درمورد ۵گرم، m، eغلظت،

دیدگاهتان را بنویسید