قاصدک

منابع پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی

نرم افزار فوق، مقادیر ارزیابی مختلف به دست آمده و در جداول Lookup table قرار گرفتند. پس از تکمیل جداول فوق و لینک کردن برنامه الگوریتم ژنتیک با سیمولینک، از الگوریتم نوشته شده برای بهینه سازی پارامترهای عملکردی استفاده شد که در نهایت جوابهای بهینه حاصل شدند. الگوریتم ژنتیک لینک شده با محیط سیمولینک مطلب مقادیر oC75 ، bar5 ،

  منبع تحقیق با موضوع the، of، distribution، normal

دیدگاهتان را بنویسید