قاصدک

منابع پایان نامه درمورد سوختی،، کاتد، پارامترها،، قویترین

وابستگی بسیاری به تابع برازندگی تعریف شده دارد و قویترین الگوریتمهای طراحی شده بدون داشتن یک تابع ارزیابی مناسب به جواب صحیح منجر نمیشود. در این تحقیق هدف یافتن مقادیر مناسب دمای کاری پیل سوختی، فشار سمت آند و فشار سمت کاتد بود، چنانکه منحنی توان رسم شده به ازای این مقادیر از پارامترها، بیشترین بیشینه توان را داشته باشند یا به

  پایان نامه درمورد ، محلولی، گرفت.و، ۱۹

دیدگاهتان را بنویسید