قاصدک

منابع پایان نامه درمورد bar5، پلیمری،، کاتد، oC75

bar5/4 را به عنوان مقادیر بهینه برای دمای کاری پیل سوختی پلیمری، فشار سمت کاتد و همچنین فشار سمت آند بیان میکند در صورتیکه سلیمان و همکارش در سال ۲۰۰۷ با انجام آزمایشات به ترتیب مقادیر oC75 ، bar5 ، bar5 را به عنوان مقادیر بهینه برای دمای کاری پیل سوختی پلیمری، فشار سمت کاتد و فشار سمت آند پیشنهادکرده بودند.

۶-۲ پیشنهادات
به

  دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان دارویی، درمان شناختی- رفتاری

دیدگاهتان را بنویسید