قاصدک

منابع پایان نامه درمورد generation، of، population، ng=number

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% T= Temperature 68=T=80
% Pa= Anode pressure 0.5=Pa=5
% Pc= Cathode pressure 0.5=Pc=5
clear
clc
%%%%%%%%%%np=number of population ; ng=number of generation ;max.fitnes=maximum
%%%%%%%%%%fitness in ever generation ,

  دانلود تحقیق با موضوع پرش سه گام، تفکر مثبت

دیدگاهتان را بنویسید