قاصدک

منابع پایان نامه درمورد MATLAB، GA، ، %%%%%%%%%%

دانلود پایان نامه

۲۰۰۷;۱۷۲:۲۵۳-۶۴.

پیوست الف

برنامه MATLAB لینک شده با MATLAB Simulink

%%%%%%%%% GA algorithm for special fitnes %%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%% using eliptism concept in GA %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%% maximize function: peak of power curve from fuel cell softeare

  منابع و ماخذ پایان نامه نور.، شفافیت۸۹، اکسنده، اسیدها

دیدگاهتان را بنویسید